Samenkomst zat. 19:00, zo. 09:30 & 11:30 [Meer info]

Onze missie en visie

De VEZ is een bruisende kerk in Zwolle met meer dan 3500 leden. Benieuwd naar onze missie en visie? 

Lees meer

De VEZ heeft je nodig!

Bezoek de pagina van TopPunt om te kijken wat jij voor de VEZ kunt betekenen! 

Vacatures

Plaats van samenkomst

Zaterdagavondienst
19:00 - 20:20
Zondagochtenddienst
1e dienst: 09.30 uur - 10.50 uur
2e dienst: 11.30 uur - 12.50 uur
WRZV-hallen
Buitengasthuisstraat 8
Zwolle

Financien

Inkomsten VEZ


De inkomsten van de VEZ bestaan uit giften, vaste vrijwillige bijdragen, collecteopbrengsten en incidentele legaten of nalatenschappen. Uit deze inkomsten worden alle activiteiten en lasten van de gemeente bekostigd, zoals huisvesting, betaalde krachten, erediensten, kinderwerk, jongerenwerk, zending, diaconaat, evangelisatie, leerhuis, etc..

Daarnaast zijn er inkomsten uit sponsorgiften voor VEZ-zendelingen, die volledig aan het levensonderhoud van de zendelingen worden besteed. 

Meer weten over hoe u de VEZ financieel kunt ondersteunen? Lees het  hier.
 

Budget en verantwoording


Jaarlijks stelt het pastorteam een jaarplan en begroting op, gebaseerd op budgetaanvragen van de clustercoördinatoren en stafhoofden. Het jaarplan en begroting wordt vastgesteld door de Raad van Opzieners en op basis daarvan krijgen de verschillende bedieningen en activiteiten budgetten toegekend. 

Integriteit en transparantie zijn uitgangpunten voor de financiële huishouding van de VEZ. Verantwoording over hoe de financiële middelen zijn besteed vinden wij dan ook belangrijk. Na afloop van het boekjaar, dat loopt van 1 september tot en met 31 augustus, maakt de VEZ de jaarrekening op. Een registeraccountant controleert die vervolgens. Nadat de Raad van Opzieners de jaarrekening heeft goedgekeurd ligt die voor geïnteresseerden ter inzage op het VEZ-bureau en wordt een samenvatting van de jaarcijfers gepubliceerd in het VEZ Magazine

Tijdens de halfjaarlijkse gemeente-informatieavonden geeft de VEZ-leiding een toelichting op de financiën.

Meer weten over financiën in de VEZ? Mail naar secretariaat@vezwolle.nl.
Fiscaal nummer VEZ: 0040.61.445